Misyonumuz , Vizyonumuz, Yetkilerimiz ve Görevlerimiz

  • MİSYONUMUZ

Uluslararası İlişkiler Ofisi, yurtdışı üniversitelerle ikili ve diğer anlaşmalar, uluslararası araştırma ağları ve üniversitelerle ortak çalışmalar, öğretim ve araştırma personeli ile öğrencileri kapsayan mübadele programları da dahil olmak üzere, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ nün ait olduğu her türlü uluslararası işbirliği ve ilişkiye eşgüdüm ve hizmet sağlar. Ofis ayrıca, yüksek öğretimin günümüzde hızla gelişmekte olan uluslararası bağlamdaki yeni yön ve gelişmeleri izleyerek üniversite ortamını bunlardan haberli kılar. Uluslararası İlişkiler Ofisi, Avrupa Birliği Hayatboyu Eğitim Programlarını Enstitümüzde tanıtarak Enstitümüzün çağdaş dünyayla bütünleşme sürecine etkin bir sekilde katılması için gerekli desteği vermek üzere kurulmuştur. 19 Haziran 1999′da 29 Avrupa ülkesinin yüksek öğretimden sorumlu bakanlarının imzaladığı Bologna Deklarasyonu ile yüksek öğretimde Avrupa boyutlarının ilerletilmesine yönelik, özellikle müfredat geliştirme, kurumlararası işbirliği ile entegre çalışma, öğretim ve araştırma programları ile Avrupa Yüksek Öğretim Alanını birleştirerek bilgi temelli toplum oluşturma hedefleri belirlenmiştir. Ofis söz konusu hedefler çerçevesinde eğitim ve öğretimde kalitenin Avrupa üniversiteleri ile aynı düzeyde olması amacıyla programlara katılımlarla eşgüdüm sağlamaktadır. Ofis, Enstitümüzün Avrupa ve uluslararası Yüksek Öğrenim alanına entegrasyonun sağlanması amacına yönelik olarak ise çeşitli işbirliği organizasyonları gerçekleştirme girişimleri ile ilgili araştırmacılarımızı bilgilendirmekte ve gerekli prosedürleri uygulamaktadır.

  • VİZYONUMUZ

Vizyonumuz öğrencilerimizi Avrupa boyutundaki eğitim kalitesine entegre etmek ve akademik ve idari personelimizin uluslararası bütünleşmeyle potansiyelini güçlendirmesini sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için öğrenci ve personelimizin kendilerini günümüz dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte ve uluslararası boyutta geliştirmelerine katkıda bulunmayı amaçlar.

Ofis, daha yaşanabilir bir dünya için evrensel bilgi üretiminde İYTE üyelerini dünya ile entegre bir halde, uluslararası fırsatlarla tanıştırma çabasıyla görev yapmaktadır.

Ofis, akademik personelimizin girişimleri ile gerçekleştirilen dünyadaki diğer üniversite ve kuruluşlarla ortak çalışma zeminlerinin oluşturulmasına destek sağlar ve Enstitümüzün uluslararası düzeyde cazip bir eğitim ve araştırma kurumu kimliğine kavuşturulması için uluslararası vizyonunu genişletme amacını taşır.

  • BİRİMİN KURULUŞ MEVZUATI

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ofisi (İYTE-UİO), Enstitünün Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kurum ve kuruluşlarla akademik işbirliği, öğrenci ve öğretim elemanlarının değişimi, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi amaçları ile olan ilişkilerinin geliştirilmesi, planlanması, koordinasyonu ve izlenmesi amacıyla kurulmuştur.

  • YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İYTE-UİO’nin görevleri aşağıda verilmiştir.

 

  1. Avrupa Birliği Bologna sürecine ilişkin Programlar (Lifelong Learning Programs, ECTS, Diploma Supplement, Youth ve benzeri) ile ilgili tanıtım, karşılıklı işbirliği anlaşmaları, öğrenci ve öğretim elemanlarının değişimi gibi tüm aktivitelerde danışmanlık, koordinasyon, öngörüşmelerde bulunur, gerekli çalışmaları yapar, Enstitü’yü bu programlarla ilgili ulusal ve uluslararası toplantılarda temsil eder.
  2. Enstitü’nün tüm uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapacağı akademik işbirliği anlaşmalarında danışmanlık, koordinasyon ve gerekli desteği sağlar.

Uluslararası İlişkiler ile ilgili Rektör’ün vereceği diğer görevleri yapar.