Erasmus+ Programı

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1 veya 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir.

Programa katılan ülkeler: a. 28 Avrupa Birliği üyesi ülke; (Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, Lüksemburg, Belçika, Güney Kıbrıs, Almanya, Yunanistan, Hollanda, Portekiz, İspanya, Avusturya, İtalya, Fransa, Malta, Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyet, Hırvatistan, Slovenya) b. 6 Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke; (İzlanda, Lihtenştayn Norveç, Makedonya, Sırbistan, Türkiye)

Türkiye yukarıda adı geçen tüm ülkelerle Erasmus Ortaklığı yapabilir.

Programa  başvuracak lisans öğrencilerinin asgari 2.20/4.00 kümülatif not ortalamasına; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise asgari kümülatif 2.50/4.00 not  ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Programa başvuracak öğrencilerin yeterli sayıda ECTS (AKTS)  Kredi Yükünün olması gerekmektedir. Yeterli sayıda ECTS (AKTS)  Kredi Yükünün olması: Öğrencinin 1 dönem hareketlilik yapacaksa mezun olması için en az 30 ECTS (AKTS)  kredisine ihtiyacının olması, 2 dönem hareketlilik yapacaksa mezun olması için en az 60 ECTS (AKTS)  kredisine ihtiyacı olması gerekliliği)

Öğrencilerin başvuruda bulunmadan önce öğrenim görmek istedikleri üniversiteler hakkında (eğitim dili, notlandırma sistemi, üniversitedeki  ilgili programın eğitim planı, karşı kurumda ilgili dönemde açılacak dersler vb.) araştırma yapmaları gerekmektedir. Bahsi geçen araştırma ilgili kurumların web sitesinden yapılabilir.

Mimarlık Lisans Politecnico di Bari kontenjanı ve Mimari Restorasyon University of L’Aquila Yüksek Lisans ve Doktora kontenjanları  ilgili üniversitelerin ilgili program müfredatlarının bir yıllık olması nedeniyle dönemlik değil, bir yıllığına seçime açılmıştır. Kurumumuza tahsis edilen toplam hibenin yetersiz olması durumunda ilgili üniversiteye yerleştirilen öğrenciler de bir akademik yıldan daha kısa süreliğine hibelendirilebilirler ya da hiç hibe alamayabilirler. Öğrencilerimiz bu durumu dikkate alarak tercih yapmalıdırlar.

Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında karşı kurumda öğrenim görmeyi planladığı dönem aşağıda bahsi geçen durumların herhangi birinde olacak olan lisansüstü öğrencisinin, başvurusunu yapmadan önce başvuru yapacağı üniversitede çalışabileceği uygun bir projenin ve beraber çalışabileceği   bir öğretim elemanının olup olmadığını araştırması gerekmektedir. Bahsi geçen İYTE lisansüstü öğrencileri başvurmayı planladıkları yurtdışı üniversiteleri ile yazışma yaparak proje ve danışman bulmalıdırlar.

1. İYTE’deki ders alma süresi bitmemiş  ancak tez konusu ve danışmanı belirlenmiş lisansüstü öğrencilerin Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği  Programı kapsamında anlaşmalı üniversitelere gitmeleri durumunda, karşı  kurumda, İYTE’de ilgili dönemde kayıtlı olmaları gereken tez dersine karşılık  gelen bir proje çalışmasına kayıtlanmaları zorunludur.

2. İYTE’deki ders alma süresi bitmiş  olup, tez çalışmalarını yürüten lisansüstü öğrencilerin Erasmus (+) Öğrenim Hareketliliği  Programı kapsamında anlaşmalı olunan üniversitelere gitmeleri durumunda, karşı  kurumda, İYTE’de ilgili dönemlerde kayıtlı olmaları gereken tez dersine  karşılık gelen bir proje çalışmasına kayıtlanmaları zorunludur.

3. İYTE’deki son dönemlerinde Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında yurtdışında öğrenim görmek isteyen Lisansüstü öğrencilerimiz, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde tez jürilerini belirleyip, tez savunma sınavına girip yine takvimde belirtilen sürelerde tezlerini Fen Bilimleri Enstitüsü’ne teslim etmeliler ve İYTE Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen tüm şartları mezuniyetleri için yerine getirmelilerdir. Aksi durumda yönetmelikte belirtilen ilişik kesme maddeleri uygulanmaktadır.

Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılan öğrenciler, Staj Hareketliliğine de başvurabilirler. Ancak, Staj Başarı Puanı hesaplanırken aynı öğrenim kademesi içerisinde hibeli veya hibesiz olarak daha önce yapılan her bir Erasmus hareketliliği (staj ya da öğrenim) için 10 ar puan kırılmaktadır. Aynı öğrenim kademesi içerisinde Erasmus Hareketliliklerinizin toplam süresi 12 ayı geçmemelidir.

Gerekli başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler, hem staj hem de öğrenim hareketliliğine başvurabilirler. Hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvuran bir öğrenci kendi seçimi doğrultusunda -10 puanın hangi faaliyette uygulanacağına karar vermektedir. Ancak söz konusu durumla ilgili başvuru formunda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Aynı öğrenim kademesi içerisinde Erasmus Hareketliliklerinin toplam süresi 12 ayı geçmemelidir.

Öğrenim hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmıştır.

2020-2021 Akademik Yılında Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında yurtdışında öğrenim görmek üzere bir üniversiteye yerşleşecek olan ve hibe almaya hak kazanacak öğrencilerimizin gittikleri ülkelere göre alacakları yenilenen aylık hibe tutarları aşağıdaki gibidir:

1. ve 2. Grup Ülkeler: (yaşam standartlarının ve pahalılık endeksinin yüksek olduğu ülkeler): Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İzlanda, Lüksemburg, Belçika, Güney Kıbrıs, Almanya, Yunanistan, Hollanda, Portekiz, İspanya, Avusturya, İtalya, Fransa, Malta

Birinci ve ikinci grup ülkelere verilecek aylık hibe miktarı: 500 Avro

3. Grup Ülkeler (yaşam standartlarının ve pahalılık endeksinin düşük düzeyde olduğu ülkeler): Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya, Çek Cumhuriyet, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan

Üçüncü grup ülkelere verilecek aylık hibe miktarı: 300 Avro

Hibe miktarları öğrencilerin faliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değildir, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

1. Son dönem itibari ile kümülatif not ortalaması,

2. İngilizce dil bilgisi

(Öğrencinin  Erasmus Öğrenim Puanı= Son dönem itibari ile kümülatif not ortalaması × %50 +  İngilizce sınav sonucu× %50 )

Yukarıdaki şekilde hesaplanan Erasmus Öğrenim Puanını etkileyen durumlar:

1. Daha önce Erasmus Programından yararlanma : -10 puan (Toplam 100 puan üzerindenDaha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın, hibeli veya hibesiz yararlanmış olma ayrımı yapılmaksızın) öğrencilerin Erasmus Öğrenim Puanlarından 10’ar puan azaltma uygulanır. Daha önce yararlanma durumunda –10 puan uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

2. Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) Erasmus Öğrenim Puanlarına 10 puan ekleme yapılır.

3. Şehit veya Gazi çocuğu veya eşi olma durumunda (durumun belgelenmesi kaydıyla) öğrencilerimizin Erasmus Öğrenim Puanlarına 15 puan ekleme yapılır.

4. Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılacak öğrencilerin Erasmus Öğrenim Puanlarından 10 puan azaltma uygulanır.

5. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin (durumun belgelenmesi kaydıyla) Erasmus Öğrenim Puanlarına 10 puan ekleme yapılır. Bu durumdaki  öğrencilerin önceliklendirme için (önceliklendirme: 10 puan ekleme) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmeleri gerekmektedir.

6. Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmayan (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) öğrencilerin Erasmus Öğrenim Puanlarından 5 puan azaltma uygulanır.

7. Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde Öğrenim veya Staj Hareketliliğine seçilmiş, fakat zorunlu bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen gerçekleştirilmeyen her faaliyet için Erasmus Öğrenim Puanlarından 10 puan azaltma uygulanır.

Daha önceki seçim döneminde yerleştirilme ve vazgeçmelere ilişkin puan kesinti prosedürü (Öğrenim Hareketliliği):

 Asil Listeye Yerleştirilmiş Öğrencilerin

  • Yurtdışı Başvuru son tarihinden 10 gün önceye kadar gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarına azaltma uygulanmaz (0 Puan)
  • Yurtdışı Başvuru son tarihine 10 günden daha yakın bir zamanda gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri ve vazgeçişlerinin sebebinin zorunlu bir sebep olmaması durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarına 10 puan azaltma uygulanır (-10 Puan)
  • Yurtdışı Başvuru son tarihine 10 günden daha yakın bir zamanda gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri ve vazgeçişlerinin sebebinin zorunlu bir sebep olması durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarından azaltma uygulanmaz (0 Puan)

Yedek Listedeki Öğrencilere Kontenjan Hakkı Doğması Durumunda Öğrencilerin

  • Yurtdışı Başvuru son tarihinden 3 gün önceye kadar gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarına azaltma uygulanmaz (0 Puan)
  • Yurtdışı Başvuru son tarihine 3 günden daha yakın bir zamanda gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri ve vazgeçişlerinin sebebinin zorunlu bir sebep olmaması durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarına 10 puan azaltma uygulanır (-10 Puan)
  • Yurtdışı Başvuru son tarihine 3 günden daha yakın bir zamanda gitmekten vazgeçtiklerini Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri ve vazgeçişlerinin sebebinin zorunlu bir sebep (hastalık vs.) olması durumunda Erasmus Öğrenim Puanlarına azaltma uygulanmaz (0 Puan)