Uluslararası Lisans Öğrencileri

Başvurular Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden elektronik olarak alınır.

Başvurular; Ocak, Nisan ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda toplam üç defa alınır. Nisan ve Temmuz dönemlerinde bir önceki dönemden boş kalan kontenjanlar için başvuru açılır.

Ocak Dönemi Başvuru Tarihleri: 25 Ocak-05 Şubat 2021

Nisan Dönemi Başvuru Tarihleri: 26 Nisan-07 Mayıs 2021

Temmuz Dönemi Başvuru Tarihleri: 30 Temmuz-13 Ağustos 2021

Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin SAT (Reasoning Test) sınavının Matematik bölümünden en az 600 puan veya İÜYÖS Sınavının Temel Öğrenme Becerileri Testinden 70 ve üzeri standart puan almış olmaları gerekmektedir. Bu koşullardan birini sağlayan adaylar başvuru sırasında 3 adet bölüm tercihinde bulunabileceklerdir. Sınavların geçerlilik süresi, başvuru bitiş tarihinden itibaren geriye dönük olarak SAT için 2, İÜYÖS için 1 yıldır.

1. Lise diploması veya mezuniyet aşamasında olduğunu gösterir belge. (Belge İngilizce ya da Türkçe değil ise: Aday Türkiye dışında ise; Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylanmış çevirisi, Aday Türkiye’de ise; Noterler tarafından yapılan çevirisi.) 

2. Fotoğraf 

3. Pasaport 

4. Not Döküm Belgesi (Transkript) 

5. T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) tamamını yabancı bir ülkede tamamladıklarını gösterir belge. 

6. KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de otaöğretimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların GCE AL belgesi. 

7. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanların belgeleri (Mavi Kart ya da Nüfus Müdürlüğünden alınabilecek Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği).

8. Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin SAT (Reasoning Test) sınavının Matematik bölümünden en az 600 puan veya İÜYÖS Sınavının Temel Öğrenme Becerileri Testinden 70 ve üzeri standart puan almış olduklarını gösterir sınav sonuç belgesi. (Sınavların geçerlilik süresi, başvuru bitiş tarihinden itibaren geriye dönük olarak SAT için 2, İÜYÖS için 1 yıldır.) 

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla; 

1) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 7. maddesi : “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.”)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
4) a) 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)
b) 01.02.2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğretimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilecektir.

1) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğretiminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yurtdışından Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından yerleştirme işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

a) SAT puanları, İÜYÖS puanları ile karşılaştırılabilecek hale dönüştürülür.

b) Dönüştürülmüş puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak değerlendirme listesi oluşturulur.

c) Yerleştirmeye en yüksek puanlı adaydan başlanır. Aday ilk önce 1. tercihine yerleştirilmeye çalışılır, tercih edilen bölümün kontenjanı dolmuş ise sonraki tercihleri sıra ile denenir.

ç) Adayın 3 tercihindeki kontenjanlar da dolu ise aday yerleştirilemez.

d) Adayların puanlarının eşit olması durumunda;

1) İlk olarak tercih sırasına bakılır.

2) Eşitliğin devam etmesi durumunda genel not ortalaması (100’lük sisteme göre) yüksek olan adaya öncelik tanınır,

3) Eşitliğin devamı durumunda daha önce mezun olan öğrenciye öncelik tanınarak yerleştirme yapılır.

e) Komisyonca yapılan yerleştirme listesi UİO tarafından Fakülte Yönetim Kurulunda karara bağlanmak üzere ilgili Fakültelere gönderilir. 

İYTE’nin tüm programlarında eğitim dili yüzde yüz İngilizce’dir. İngilizce muafiyet koşullarını sağlayan ya da İngilizce muafiyet sınavını geçen öğrenciler Hazırlık sınıfını okumadan birinci sınıftan başlayabilirler.

Yabancı uyruklu lisans öğrencileri için Hazırlık sınıfı muafiyet koşulları:

 – Ulusal düzeyde geçerliliği olan ve 5 yıldan eski olmayan YDS, e-YDS, YÖKDİL sınavlarından 70 ve üzeri puan almak,

– Uluslararası düzeyde geçerliliği olan ve geçerlilik süresi belirtilmiş TOEFL(IBT)’den 84 ve üzeri, PTE (Akademik)’den 71 ve üzeri puan almak,

– Lise eğitiminin %100 İngilizce eğitim veren bir kurumdan olduğunu ve 3 akademik yıl içinde bitirdiğini belgelemek.

– İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından SBS, (İngilizce Yeterlik sınavı ) tek veya çok aşamalı olarak yapılabilir. Bu sınavın uygulanış şekli, Yüksekokul Müdürlüğünce kararlaştırılır. SBS’de, başarı notu  60 ve üstüdür. Uluslararası Lisans Öğrencileri için 2021-2022 Akademik Yılı İngilizce Yeterlilik Sınavı 08 Eylül 2021 tarihinde çevrimiçi (online) olarak İYTE Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.